Политика за поверителност

С тази политика за защита на личните данни („Политика за поверителност“) Групата на Градус (както е дефинирана по-долу) предоставя информация за Вашите лични данни, които могат да бъдат обработвани при посещение на интернет страницата www.gradus.bg (“Сайтът”) или на нашата фейсбук страница - www.facebook.com/GradusChicken/.
Целта на Политиката за поверителност е да Ви запознае с това какви данни, за какви цели, в какъв обем и по какви начини Групата на Градус ще обработва, както и Вашите права за защита на личните Ви данни.
Кой е администратор на личните данни?
Администратор на личните данни, обработвани чрез Сайта, е дружеството: Градус 1 ЕООД, с ЕИК:822132592, с адрес за контакт: гр. София, бул. Симеоновско шосе 110б, и имейл: [email protected] (наричано за кратко „Администраторът“, както и „ние“, „нас“).
Администраторът е част от корпоративната Група на Градус, в която влизат следните дружества:

 • „Градус“ АД, с ЕИК:204882907; и следните дъщерни дружества:
 • „Градус 1“ ЕООД, с ЕИК: 822132592;
 • „Градус-3“ АД, с ЕИК: 123152751;
 • „Градус-98“ АД, с ЕИК: 123120561;
 • „Лора-2004“ ЕООД, с ЕИК:123658624;
 • „Милениум 2000“ ЕООД, с ЕИК: 119591422;
 • „Жюлив“ ЕООД, с ЕИК: 119053781;
 • „Голд Фарм 91“ ЕООД, с ЕИК: 205933500

В зависимост от конкретната ситуация, е възможно обработваните от Администраторът лични данни да бъдат споделени с други дружества от Групата на Градус (например ако във формата за контакт се отправи запитване от субект на данни към някое друго дружество, различно от Администратора). В тези случаи Администраторът заедно с другите дружества от Групата на Градус обработват едни и същи лични данни като съвместни или независими администратори на лични данни, или в отношение администратор -обработващ лични данни. За повече информация в тази връзка моля да прочетете раздела С кого споделяме Вашите лични данни по-долу.


Данни за контакт с Администратора
Адрес за контакт: гр. София, бул. Симеоновско шосе 110б
Тел. за контакт:02/421 4065
Имейл: [email protected]


Какви лични данни събираме и защо обработваме Ваши лични данни?

Администраторът, и при необходимост другите дружества на Групата на Градус, обработват само онези лични данни, които са минимално необходими с оглед на конкретната цел или ситуация.
Събираме само необходимите лични данни, за да Ви предоставим съответната услуга и възможност за използване на Сайта или фейсбук страницата ни, да отговорим на Ваше запитване или за да изпълним наше задължение към Вас.
Допълнителни лични данни събиране само ако сме получили Вашето изрично съгласие (например за показване на индивидуализирано рекламно съдържание или с цел статистически анализ на начина, по който се използва Сайтът) или ако е налице друго законно основание за това.

Случаите, в които събираме и обработваме Ваши лични данни, както и целите, с които го правим, са следните:

Дейност Видове лични данни и цел на обработка Основание за обработка на лични данни
Бисквитките (“cookies”) и социалните приставки (social plugins)
По-добра работа на Сайта, Установяване на тенденции в потребителското поведение
За да функционира правилно Сайта, той работи с бисквитки.
За информацията, която се обработва във връзка с бисквитките (“cookies”), моля прочетете нашата Политика за управление на бисквитките.
С цел подобряване на работата на Сайта, обработваме Ваши лични данни (например колко пъти сте посетили нашия Сайт, и др.) въз основа на Вашето предварително съгласие.
Изрично предварително съгласие, дадено при първоначално посещение на Сайта (за ненеобходимите бисквитки);
Легитимен интерес във връзка с поддържане правилното функциониране на Сайта;
Използване на формата за контакт на Сайта ни Когато ни пишете през интернет страницата ни, е необходимо да посочите име и телефон или имейл за връзка, за да можем да се свържем с Вас. Ако ни споделите друга лична информация в текста на запитването си, ще обработим тази информация, доколкото е необходимо, за да отговорим на въпросите, които сте ни поставили (например ако искате да упражните правото си на рекламация за наш продукт или да споделите похвала или оплакване); Изрично предварително съгласие;
Легитимен интерес за повишаване качеството на услугите ни;
Посещение и действия, извършени във връзка с фейсбук страницата ни Когато харесвате, споделяте или коментирате наши публикации във Facebook, пишете ни съобщения във Facebook messenger или ни отбелязвате във свои постове, ние обработваме достъпните чрез фейсбук Ваши лични данни.
В определени случаи и в зависимост от Вашите настройки на личния Ви Facebook профил, получаваме информация за Вашите потребителски интереси. Повече за политиката за поверителност на Facebook можете да прочетете тук, а за бисквитките им тук. В качеството си на администратор на Facebook страница, ние действаме като съвместни администратори с Facebook Inc.
Изрично предварително съгласие;
Легитимен интерес за повишаване качеството на услугите ни;

Независимо от причината, поради която ни споделяте Ваши лични данни, препоръчваме да не разкривате чувствителна лична информация: като данни относно расов или етнически произход, религия, членство в синдикални организации, сексуална ориентация, здравословен статус и др.

За колко време съхраняваме вашите лични данни?

Групата на Градус ще съхранява Вашите лични данни само за целите, посочени по-горе, и само за необходимия за тях срок.

Сроковете на съхранение на бисквитките, с които работи Сайтът, са посочени в нашата Политика за бисквитките.

Моля да имате предвид, че данните за направени рекламации и издадените в тази връзка документи, съдържащи лични данни, съхраняваме за срок от 3 години, следващи годината на обработване на рекламацията.

С кого споделяме Вашите лични данни?

Ние няма да споделяме или разпространяваме Вашите данни за маркетингови или други цели на трети страни.

Администраторът ще предоставя достъп до лична информация на посетители на Сайта на други дружества от Групата на Градус само при необходимост и съобразно изискванията на закона. Предоставеният достъп ще бъде ограничен до личните данни, които са необходими на дружеството, на което се предоставя достъпът, с оглед целта, заради която достъпът се предоставя.

В ограничени случаи, Групата на Градус ще разкрива лични данни на следните лица:

 • Доставчици на информационно-технологични услуги: във връзка с някои от процесите по обработване на данните, като например за отстраняване на потенциални проблеми с функционирането на Сайта и неговата сигурност, Групата на Градус може да се наложи да използва услугите на трети лица, които ще бъдат обвързани с прилагането на конкретни мерки за защита на личните данни.
 • Държавни органи и институции, органи на местно самоуправление, органи на съдебната власт: в предвидените от закона случаи за изпълнение на предвидено закона задължение.

Като правило Групата на Градус не изнася, нито предоставя достъп до личните данни, обработвани във връзка със Сайта ,на администратори или обработващи данни в страни извън ЕС. В случай че се наложи лични данни да бъдат изпратени от Групата на Градус към държава извън ЕС или ЕИО, това ще бъде сторено при спазване на настоящата политика, своевременно уведомяване на субекта на данни (ако е допустимо) и при наличие на някое от следните условия:

 • когато е налице решение на КЗЛД или на Европейската комисия, според което съответната държава осигурява адекватно ниво на защита на личните данни;
 • когато е сключено споразумение с организацията, към която се изпращат лични данни, съдържащо стандартните клаузи за защита на данните, одобрени от Европейската комисия;
 • когато трансферът на данни е необходим, за да бъде изпълнен договор със съответния потребител;

Как защитаваме Вашите права?

Групата на Градус обработва Вашите лични данни само в съответствие с посочените по-горе цели и срокове.
Когато събираме лични данни, ние го правим в минимален обем и само за предварително и ясно определени цели и срокове на съхранение. Достъп до данните предоставяме само на ограничен брой лица, които са предварително обучени и инструктирани как да работят с данните.
Групата на Градус поддържа подходящи физически, процедурни, административни, организационни и технически мерки за защита, предназначени да предотвратят загубата, неправомерното използване, неразрешения достъп до, разкриването или промяната на личните данни, които Групата на Градус контролира и администрира.
Ако считате, че личните Ви данни, обработвани от Групата на Градус вече не са защитени, може да се свърже с Групата на Градус и да сподели притесненията си, като използвате данните за контакт в тази политика.
В случай на нарушение на сигурността на личните данни и когато има вероятност нарушението да породи висок риск за правата и свободите на субектите на данни, Групата на Градус ще съобщи на субектите за нарушението съгласно изискванията на закона.

Какви са Вашите права?

Като лице, за което се отнасят данните, имате право да получите потвърждение и/или подробна информация, вкл. копие на обработваните за вас лични данни (право на достъп).
Освен това можете да възразите срещу събирането и по-нататъшната обработка на Вашите лични данни, както и да поискате същите да бъдат коригирани (актуализирани) или изтрити (когато за нас не е налице валидно правно основание да продължим да ги обработваме).
Важно е да знаете, че можете да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по всяко време като се свържете с нас на посочените данни за контакт или промените настройките си за бисквитките на нашия Сайт тук.
Ако считате, че Вашите права за защита на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел. 02/91-53-518, е-мейл: [email protected] и/или друг надзорен/регулаторен орган.
Ако имате въпрос, който не е намерил отговор в тази политика, може да се свържете с Администратора или да го зададете по имейл [email protected] или на телефон 02/421 4065

Промени в настоящата политика

Всяка промяна на настоящата политика ще бъде обявена на интернет страницата на Групата на Градус. При съществена промяна на информацията допълнително ще Ви уведомим чрез изпращане на имейл съобщение, доколкото имаме основание да обработваме данните Ви за контакт.

Сайтът използва “бисквитки” (cookies) за по-голямо удобство на нашите потребители.

Съгласен съм Научи повече