Новини

Научавайте всичко актуално около Градус

30.05.2023

Градус АД публикува консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2023г.

19.05.2023

Градус организира онлайн среща с инвеститорите „Финансов преглед на първото тримесечие на 2023 г. и дискусия с инвеститори“ на о

02.05.2023

Градус АД представя неконсолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2023 г.

28.04.2023

Градус АД публикува годишен консолидиран финансов отчет за 2022г. в ESEF формат

21.03.2023

Годишен финансов отчет за дейността на публично дружество и емитент на ценни книжа

07.03.2023

Промяна в параметрите, при които е издадено комплексно разрешително № 293-Н1/2015 година, актуализирано с Решение № 293-Н1-И1-А1

01.03.2023

Градус АД публикува консолидиран отчет за Q4 2022

27.01.2023

Градус АД представя неконсолидиран финансов отчет за Q4 2022

30.12.2022

Промяна в параметрите, при които е издадено комплексно разрешително № 310-Н2/2014 година, актуализирано с Решение № 310-Н2-И1-А1

29.11.2022

Градус АД представя консолидиран отчет за Q3 2022

31.10.2022

"Градус АД представя неконсолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2022г.

25.08.2022

Градус АД представя консолидирани финансови резултати за второ тримесечие на 2022г.

28.07.2022

"Градус" АД представя неконсолидиран финансов отчет за Q2 2022

11.07.2022

Градус АД уведомява,, че Групата успешно премина международни одити на дъщерните си дружества и вече е сертифициран доставчик на

03.06.2022

Градус АД проведе редовно годишно ОСА

30.05.2022

Градус АД публикува тримесечен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2022г.

23.05.2022

Градус АД организира среща с инвеститорите - преглед на консолидирани финансови резултати за първо тримесечие 2022.

19.05.2022

След едногодишни проверки: КФН и НАП не откриха нарушения в „Градус“ АД

17.05.2022

"Градус" АД информира за съставен на 16.5.2022г. констативен протокол с резултати от извършена проверка на дейността на дружеств

29.04.2022

Градус АД представя годишен консолидиран отчет за 2021г.

27.04.2022

Градус АД представи финансов отчет за първо тримесечие на 2022г. - неконсолидиран

21.04.2022

Градус АД свиква редовно годишно ОСА на 3ти юни 2022г.

23.03.2022

Градус АД публикува годишен одитиран неконсолидиран отчет за 2021г.

28.02.2022

Градус АД публикува консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2021.

29.11.2021

Градус АД представя консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2021.

25.10.2021

Градус АД публикува тримесечен неконсолидиран отчет към 30.09.2021г.

22.10.2021

Общо събрание на акционерите на „Градус” АД, 22.10.2021 г.

17.09.2021

Градус АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 22.10.2021г.

27.08.2021

Градус АД публикува консолидиран финансов отчет към за второ тримесечие на 2021.

26.08.2021

Уведомление от "Градус 98" АД 26.08.21

28.07.2021

Градус АД публикува неконсолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2021г.

28.07.2021

Уведомление от „Градус-98“ АД 28.07.2021 г.

17.06.2021

“Градус“ АД предприема правни действия срещу лицата, участвали в опита за дискредитиране на компанията

11.06.2021

Условия и ред за изплащане на дивидентите, гласувани на Общото събрание на акционерите на "Градус" АД, гр. Стара Загора 11.06.2

25.05.2021

Обобщена справка за покупките и продажбите на основни зърнени култури в дъщерно дружество „Градус-3“ АД

17.05.2021

Градус АД входира сигнал в Комисията за финансов надзор

13.05.2021

Прессъобщение

11.05.2021

Официално изявление 11.05.21 г.

10.05.2021

Официално становище 10.05.21 г.

29.04.2021

Градус АД публикува неконсолидиран отчет за първо тримесечие на 2021г.

29.04.2021

Градус АД свиква годишно редовно общо събрание на 11 Юни 2021г. от 11ч. в гр. Стара Загора

29.04.2021

Градус АД публикува годишен одитиран консолидиран отчет за 2020г.

29.03.2021

Градус АД представи годишен неконсолидиран финансов отчет за 2020 г.

01.03.2021

Градус АД публикува консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2020 г.

09.02.2021

ОБЯВА от „ГРАДУС-98” АД

09.02.2021

„Градус” АД уведомява за направени инвестиции чрез дъщерно дружество „Градус Лоджистикс” ЕООД

26.01.2021

„Градус” АД публикува индивидуален отчет за четвърто тримесечие на 2020 г.

19.11.2020

„Градус” АД уведомява за продължаване на мандата на досегашния Съвет на директорите за нов пет годишен период

09.11.2020

„Градус” АД уведомява, че е регистрирано дружеството „Градус Лоджистикс” ЕООД

02.11.2020

Решения за разпределяне на дивиденти от дъщерните дружества

28.10.2020

Уведомление за взето решение за учредяване на дъщерно дружество „Градус Лоджистикс” ЕООД

23.10.2020

Градус АД публикува тримесечен индивидуален отчет за Q3 2020 г.

19.10.2020

Общо събрание на акционерите в гр. Стара Загора - 16.10.2020 г.

19.10.2020

Ред и условия за изплащане на дивиденти

11.09.2020

Градус АД обяви в Търговския регистър към Агенция по вписванията покана за свикване на извънредно общо събрание

28.08.2020

Градус АД публикува консолидиран отчет за второ тримесечие на 2020 г.

28.07.2020

Градус АД публикува индивидуален отчет за второ тримесечие на 2020 г.

29.06.2020

Уведомление за дивидент

22.06.2020

Разпределение на дивидент Градус 1 ЕООД

22.06.2020

Разпределение на дивидент Милениум 2000 ЕООД

22.06.2020

Разпределение на дивидент Лора 2004 ЕООД

05.06.2020

Условия и ред за изплащане на дивидентите, гласувани на ОС на акционерите на Градус АД, гр. Стара Загора на 05.06.2020

05.06.2020

На 05.06.2020 г. Градус АД проведе Общо събрание на акционерите

28.05.2020

Градус АД публикува консолидиран отчет за първо тримесечие на 2020 г.

29.04.2020

Публикуван е годишен консолидиран отчет за 2019 г.

29.04.2020

Публикуван е индивидуален отчет за първо тримесечие на 2020 г.

22.04.2020

Градус АД Редовно общо събрание на Дружеството

31.03.2020

Публикуван годишен индивидуален финансов отчет за 2019 г.

26.03.2020

Изявление на ръководството на Градус АД

28.02.2020

Публикуван консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2019 г.

24.02.2020

Градус АД уведомява за планирано предстоящо увеличаване на производствени мощности

10.02.2020

Уведомление 10.02.2020 г.

29.01.2020

Публикуван междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2019 г.

02.01.2020

Промяна на Директор за връзка с инвеститорите в Градус АД

18.12.2019

Уведомление за взето решение за придобиване на Голд Фарм 91 ЕООД от Градус АД

13.12.2019

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС)  No 596/2014

11.12.2019

Боряна Димитрова, ДВИ на Градус АД е сред най-добрите Директори за връзка с инвеститорите в България

09.12.2019

Уведомление за разпределен дивидент от Градус 98 АД

29.11.2019

Публикуван междинен консолидиран отчет за деветмесечието на 2019 г.

14.11.2019

Уведомление за дивидент, разпределен от Милениум 2000 ЕООД

11.11.2019

Уведомление за дивидент, разпределен от Жюлив ЕООД

30.10.2019

Публикуван междинен финансов отчет за деветмесечието на 2019 г.

25.10.2019

Протокол от проведено Общо събрание на акционерите на Градус АД

25.10.2019

Условия и ред за изплащане на дивидентите, гласувани на Общото събрание на акционерите на „Градус” АД, гр. Стара Загора на 25.10

15.10.2019

Уведомление за увеличен капацитет на „Лора-2004“ ЕООД

12.09.2019

Покана за Извънредно общо събрание на акционерите на Градус АД

30.08.2019

Публикуван междинен консолидиран отчет за второ тримесечие на 2019 г.

02.08.2019

Уведомление за направени инвестиции от Градус -1 ЕООД

31.07.2019

Публикуван тримесечен индивидуален отчет за второ тримесечие на 2019 г.

30.07.2019

Уведомление за направени инвестиции от Лора-2004 ЕООД

19.06.2019

Уведомление за разпределен дивидент от Милениум 2000 ЕООД

19.06.2019

Уведомление за разпределен дивидент от Лора-2004 ЕООД

11.06.2019

Представяне на протокол от проведено Годишно Общо събрание на акционерите на Градус АД

10.06.2019

Условия и ред за изплащане на дивидентите, гласувани на Общото събрание на акционерите на „Градус” АД, гр. Стара Загора

10.06.2019

Уведомления за разкриване на дялово участие

06.06.2019

Уведомление за разпределен дивидент от Жюлив ЕООД и Градус-98 АД

08.05.2019

Инвестиционно предложение за оформяне на вътрешен път

02.05.2019

Покана за общо събрание на акционерите на Градус АД

30.04.2019

Публикуван тримесечен индивидуален отчет за първо тримесечие на 2019 г.

30.04.2019

Публикуван консолидиран годишен отчет на Градус АД за 2018 г.

01.04.2019

Публикуван индивидуален годишен отчет на Градус АД за 2018 г.

05.03.2019

Публикуван тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2018 г.

28.01.2019

Публикуван тримесечен индивидуален отчет за четвърто тримесечие на 2018 г.

15.01.2019

Градус АД с награда от БФБ за най-голям принос за развитието на капиталовия пазар

19.12.2018

Градус АД представя информация за изпълнението на инвестиционната си програма

19.12.2018

Уведомление за напрaвeни инвестиции в Лора-2004 ЕООД

06.12.2018

Уведомление за нова продуктова линия

30.11.2018

Публикуван тримесечен консолидиран отчет към септември 2018 г.

29.11.2018

Уведомление за направени инвестиции в дъщерното дружество „Градус-1“ ЕООД

29.11.2018

Уведомление за безвъзмездна помощ по Програма за развитие на селските райони за периода

28.11.2018

"Градус" АД сключи договор по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"

16.11.2018

Уведомление за допълнителен дивидент, разпределен от Градус-98 АД

30.10.2018

Публикуван тримесечен отчет към септември 2018 г.

16.10.2018

Уведомление за направени инвестиции

01.10.2018

Уведомление

24.08.2018

Директор Връзки с инвеститорите на Градус АД

22.08.2018

Градус пусна на пазара френска порода пилета с марка Le Poulet

06.08.2018

Стартира борсовата търговия на Градус АД

05.08.2018

След успешното IPO Градус АД благодари на всички свои партньори и колеги

27.06.2018

Първичното публично предлагане на акции донесе успех на Градус

04.06.2018

Градус представи данни за предстоящото IPO

30.05.2018

КФН потвърди проспекта на Градус АД

Зареди още ...

Сайтът използва “бисквитки” (cookies) за по-голямо удобство на нашите потребители.

Съгласен съм Научи повече